Παρακάτω μπορείτε να βρείτε αναλυτικό κατάλογο με τα σχέδια και τις μελέτες που μπορεί να εκπονήσει το γραφείο μας

0
Ναυπηγικά Κατασκευαστικά & Μηχανολογικά σχέδια
0
Σχέδια ηλεκτρολογικά – Σωληνουργικά – Πυρασφαλείας & Σωστικών
0
Ναυπηγικές Μελέτες

Γενικά Ναυπηγικά & Αρχιτεκτονικά Σχέδια Πλοίου

 • Σχέδια Γενικών Διατάξεων και εσωτερικής διαρρύθμισης πλοίου
 • Σχέδιο Ναυπηγικών Γραμμών
 • Σχέδιο Ανάπτυξης Ιστιοφορίας
 • Σχέδιο Χωρητικοτήτων Δεξαμενών
 • Σχέδιο Κατακλύσιμων μηκών
 • Σχέδιο Διάταξης Μέσων Πρόσδεσης
 • Σχέδιο Εχμάσεων
 • Σχέδιο Γενικής Διάταξης Μηχανοστασίου
 • Σχέδιο Ελέγχου Βλαβών
 • Σχέδιο Γραμμής Φόρτωσης

Ναυπηγικά Κατασκευαστικά & Μηχανολογικά Σχέδια:

 • Σχέδιο Μέσης Τομής
 • Κατασκευαστικό Σχέδιο Καταστρωμάτων Και Διαμήκης Όψης
 • Σχέδιο Αναπτύγματος Ελασμάτων
 • Κατασκευαστικό Σχέδιο Εγκάρσιων Και Διαμήκων Στεγανών Φρακτών
 • Κατασκευαστικό Σχέδιο Υπερκατασκευών
 • Κατασκευαστικό Σχέδιο Πρυμναίου & Πρωραίου Τμήματος
 • Κατασκευαστικό Σχέδιο Ιστίων Ιστιοφορίας
 • Κατασκευαστικό Σχέδιο Καταπελτών Οχημάτων και Επιβατών
 • Κατασκευαστικό Σχέδιο Βάσεων Μηχανών, Ηλεκτρομηχανών και λοιπών μηχανημάτων
 • Κατασκευαστικό σχέδιο πηδαλίου και άξονα πηδαλίου
 • Κατασκευαστικό Σχέδιο Στήριξης Αξόνων
 • Σχέδιο άρτισης και ασφάλισης καταπελτών
 • Υδραυλικό σχέδιο διάταξης πηδαλίου

Ναυπηγικά Σωληνουργικά σχέδια:

 • Σχέδιο Δικτύου Σεντινών,  Έρματος,  Πυρκαγιάς, λυμάτων και αποχετεύσεων,  ποσίμου ύδατος (κρύα & ζεστά νερά),  πετρελαίου,  λαδιού,  πετρελαιοειδών καταλοίπων,  Ψύξης Κύριων Μηχανών κλ.π.
 • Σχέδιο Εξαεριστικών, Γραμμών Πληρώσεων και Καταμετρητικών Δεξαμενών
 • Σχέδιο Θυρίδων εκροής
 • Σχέδιο δικτύου καταιωνηστήρων Sprinkler, Drencher
 • Σχέδιο δικτύου CO2System
 • Σχέδια εγκατάστασης συστήματος επεξεργασίας θαλασσίου έρματος

Σχέδια Πυρασφαλείας και σωστικών

 • Σχέδιο Μονώσεων και Κατηγοριοποίησης Χώρων
 • Σχέδιο Πυρασφαλείας
 • Σχέδιο Σωστικών και Διαφυγής
 • Σχέδιο Φώτων Ναυσιπλοίας
 • Σχέδιο Ορατότητας Γέφυρας

Ηλεκτρολογικά σχέδια

 • Σχέδιο Κύριου Πίνακα & Πίνακα Ανάγκης
 • Σχέδιο Κύριου Φωτισμού & Φωτισμού Ανάγκης
 • Σχέδιο Πυρανίχνευσης & Γενικού Συναγερμού Πυρκαγιάς

Ναυπηγικές μελέτες – Εγχειρίδια

 • Μοντέλο πλοίου
 • Υδροστατικά και Καμπύλες Στατικής Ευστάθειας
 • Μελέτη Ευστάθειας Σε Άθικτη Κατάσταση
 • Μελέτη Ευστάθειας Έναντι Βλάβης (σύμφωνα με SOLAS και ΚΟ)
 • Μελέτη Ευστάθειας σύμφωνα με STOCKOLM AGREEMENT
 • Μελέτη Ιστιοφορίας
 • Μελέτη Καταμέτρησης Εθνικής Νομοθεσίας,  ΔΣ69 και Σουέζ
 • Μελέτη Ελέγχου Άφορτου Σκάφους
 • Μελέτη και Διαδικασία Πειράματος Ευσταθείας
 • Μελέτη Κατακλύσιμων Μηκών
 • Μελέτη Γραμμής Φόρτωσης
 • Μελέτη Ισολογισμού Ηλεκτρικής Ενέργειας Κύριου Πίνακα και Πίνακα Ανάγκης
 • Δείκτη Εξαρτισμού
 • Μελέτη αξονικού συστήματος,  πηδαλίου
 • Μελέτες αερισμού μηχανοστασίου, γκαράζ
 • Μελέτη Κλιματισμού
 • Μελέτες σωληνουργικών Δικτύων: Σεντινών,  πυρκαγιάς,  λυμάτων Sprinkler, Drencher, CO2κλ.π
 • Μελέτη Επιβατών
 • Σχέδιο Εύτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης από Πετρέλαιο (SOPEP)
 • Σχέδιο Καταπολέμησης Ρύπανσής (Contingency Plan) για παράκτιες εγκαταστάσεις
 • Εγχειρίδια Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων και Εταιρείας
 • Εγχειρίδια Ασφάλειας Πλοίου Και Λιμενικών Εγκαταστάσεων
 • Εγχειρίδια Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας και Υγιεινής
 • Εγχειρίδια Αναγνώρισης και Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
 • Εγχειρίδιο Διαχείρισης Συστημάτων Ερματισμού
 • Εγχειρίδια Πυρασφαλείας, Σωστικών Μέσων, Λειτουργίας Καταπελτών,  Έναντι Βλάβης, Απορριμμάτων, Ασφαλούς Περισυλλογής Καρκινογόνων Υλικών, Ενεργειακής Απόδοσης, κλ.π
 • Τεχνικοί φάκελοι CE